Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เครื่องมือคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 17 ตุลาคม 2560 16:39

ตัวย่อหุ้น: SINGER สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 15.20 ปริมาณซื้อขาย: 1,742,500
เปลี่ยนแปลง: -0.10 % เปลี่ยนแปลง: -0.65
ช่วงห่างจำนวนวัน: 14.90 - 15.30 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 9.75 - 15.60


จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น  บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บาท
คอมมิชชั่น  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ  บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น  บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บาท
คอมมิชชั่น  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  บาท
มูลค่าขายสุทธิ  บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  บาท
อัตราผลตอบแทน  %