Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2
(เมษายน- มิถุนายน)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี
(ตุลาคม - ธันวาคม)
2561 0.24 MB. 0.69 MB. 0.24 MB.
2560 0.31 MB. 0.31 MB. 0.30 MB. 0.35 MB.
2559 0.33 MB. 0.34 MB. 0.30 MB. 0.31 MB.
2558 0.21 MB. 0.73 MB. 0.34 MB. 0.74 MB.
2557 0.23 MB. 0.23 MB. 0.21 MB. 0.22 MB.
2556 1.26 MB. 0.21 MB. 0.21 MB. 0.22 MB.
2555 0.18 MB. 0.22 MB. 0.22 MB. 0.25 MB.
2554 0.29 MB. 0.30 MB. 0.30 MB. 0.21 MB.
2553 0.29 MB. 0.30 MB. 0.58 MB. 0.24 MB.
2552 0.13 MB. 0.27 MB. 0.27 MB. 0.27 MB.
2551 0.23 MB. 0.22 MB. 0.11 MB. 0.11 MB.
2550 0.19 MB. 0.23 MB. 0.27 MB. 0.22 MB.
2549 0.28 MB. 0.18 MB. 0.18 MB. 0.15 MB.