Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 50
รายการ ดาวน์โหลด
หน้าปก
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 50 418 KB.
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ต้องนำมาในวันประชุม)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 411 KB.
3. รายงานประจำปี 2559
4. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 452 KB.
5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน 177 KB.
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 524 KB.
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 105 KB.
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 85 KB.
9. หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 139 KB.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 460 KB.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 376 KB.
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม 84 KB.
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม 102 KB.