Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 51
รายการ ดาวน์โหลด
หน้าปก 87.8 KB.
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 51 287 KB.
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ต้องนำมาในวันประชุม)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 465 KB.
3. รายงานประจำปี 2560 35.9 MB.
4. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 282 KB.
5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน 172 KB.
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 446 KB.
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 109 KB.
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 89.5 KB.
9. หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 108 KB.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 167 KB.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 267 KB.
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม 82.4 KB.
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม 101 KB.