Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 49
รายการ ดาวน์โหลด
หน้าปก
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 49 350 KB.
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ต้องนำมาในวันประชุม)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 362 KB.
3. รายงานประจำปี 2558
4. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 477 KB.
5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน 111 KB.
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 650 KB.
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 116 KB.
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 98.1 KB.
9. หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 157 KB.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 307 KB.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 351 KB.
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม 100 KB.
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม 101 KB.