Choose Language : ENG | THA
นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 187 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
944 KB.
2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 149 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
799 KB.
2560
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 139 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
689 KB.
2559
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 148 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
686 KB.
2558
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 111 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
563 KB.
2557
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 172 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
306 KB.
2556
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 336 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 112 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า เพื่อเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 122 KB.
2555
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 323 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 109 KB.
2554
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 160 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 348 KB.
2553
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 255 165 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 348 KB.
2552
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 255 41 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 122 KB.